Nokian Tietoverkkotuote Oy

Etusivu Energiatodistus Usein kysyttyä Hinnasto Tarjouspyyntö  

Lisätietoa Motivasta

Energiatodistus

Energiatodistuksen tarkoituksena on antaa rakennuksen käyttötavasta riippumaton vertailukelpoinen kuvaus rakennuksen energiatehokuudesta. Energiatehokkuuden luokka A-G määräytyy laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun eli E-luvun mukaan. Erilaisille rakennuskohteen käyttötarkoitusluokille on oma energiatehokkuuden luokitteluasteikko. Myös rakennuksen lämmitetyn nettoalan suuruus vaikuttaa asteikkoon.

1.1.2018 voimaan tulleiden uusien asetusten mukaan uuden rakennuksen E-luvun raja-arvo määräytyy energiaselvityslaskennan perusteella, eikä se ole enää sama kuin luokkien välinen raja. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu jatkossa lähtökohtaisesti B-luokkaan, aiemman C-luokan sijaan.

Uudisrakentamisessa on täytettävä esim. seuraavia energiatehokkuusvaatimuksia:

  • E-luvun on alitettava enimmäisarvo
  • Rakennusosien U-arvot enintään enimmäisarvon suuruisia
  • Rakennusvaipan ilmanvuotoluku enintään enimmäisarvon suuruinen
  • Tasauslaskennassa suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on pienempi kuin vertailuratkaisussa

E-luvun laskennassa tarvittavia lähtötietoja ovat esimerkiksi:

  • Rakennusosien pinta-alat ja lämmönläpäisykertoimet (U-arvot), ikkunat ilmansuunnittain
  • Ilmanvaihtojärjestelmä, LTO lämpötilasuhde / LTO vuosihyötysuhde, ilmanvaihdon ominaissähköteho (SFP-luku)
  • Lämmitysjärjestelmä, lämmönjaon ja -luovutuksen sekä tuoton hyötysuhteet, lämpöpumppujen mitoitus ja lämpökertoimet (SPF-luvut)
  • Käyttövesijärjestelmä, jakelun hyötysuhde, varastoinnin lämpöhäviö

Energiatodistuksen laskennan perusteet selviävät parhaiten alla olevasta kuvasta (Asetus 176/2013 Liite 1)

Laskenta tehdään vuoden ajalle, kuukausittain eriteltynä. Ensin lasketaan tilojen energiantarve mm. standardikäytön kulutusten, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton ja lämpöhäviöiden perusteella. Nettotarpeet saadaan kun huomioidaan lämpökuormista hyödyksi saatava energia. Ostoenergia voidaan laskea, kun huomioidaan lämmönjakojärjestelmän ja lämmöntuoton hyötysuhteet sekä apulaitteiden sähkönkulutus. Ostoenergiaa pienentää uusiutuva omavaraisenergia, esim. maalämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia. Kun ostoenergia eritellään energiamuodoittain lämmitettyä nettoalaa kohti ja kerrotaan asetuksessa määrätyillä energiamuotojen kertoimilla, saadaan näistä rakennuksen kokonaisenergiankulutus eli E-luku.

Energiamuotojen kertoimista johtuen hyvä E-luku on helpompi saavuttaa esim. maalämmöllä, kaukolämmöllä tai uusiutuvilla polttoaineilla.

Kokonaisenergiankulutuksen lisäksi energiatodistuksessa esitetään laskennallinen ostoenergia ilman kertoimien vaikutusta. Lisäksi voidaan olemassa olevalle rakennukselle esittää toteutuneet ostoenergiankulutukset käytettävissä olevien dokumenttien perusteella.

Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutuksen laskennassa esim. varaavan takan ja ilmalämpöpumpun tuotot vähennetään tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöenergian nettotarpeesta. Vastaavasti otetaan ostoenergian laskennassa huomioon takan lämpöenergiankulutus ja ilmalämpöpumpun sähköenergian kulutus.

Rakentamismääräyskokoelma D5: Lämmitysjärjestelmälaskennan periaate

Nokian Tietoverkkotuote Oy Härkitie 12 B 37100 Nokia Puh 050 5953655